WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Jean-Baptiste Colbert

Colbert, Jean-Baptiste (Reims 29 aug. 1619 - Parijs 5 sept. 1683), Frans staatsman, zoon van een lakenkoper, was eerst in de handel werkzaam. Reeds spoedig ging hij over in staatsdienst en trok de aandacht van Mazarin. Zijn scherpe kritiek op het slordige en corrupte beheer van de staatsfinanciŽn door Nicolas Fouquet, op wiens functie hij aasde, droeg in sterke mate bij tot diens val. In 1661 werd Colbert aangesteld tot intendant der financiŽn (in 1665 werd de titel 'controleur gťnťral des finances'), in 1668/1669 tevens tot staatssecretaris van marine en het koninklijk hof. Hij deed zich in deze functies kennen als een systematisch hervormer, die zich met al zijn energie inzette voor een structurele verbetering van de Franse financiŽn, economie, marine, wetenschap en cultuur, met als doel de staatsmacht te versterken.
Zijn eerste zorg gold de hervorming van de belastingheffing. Dit geschiedde door het uitroeien van misbruiken, het unificeren van het belastingstelsel, het herverdelen van de belastingdruk en het verbeteren van de belastinginning. Het resultaat was een aanzienlijke vergroting van de opbrengst.
De versterking van het staatsgezag en de vermeerdering van de inkomsten stonden ook centraal bij zijn hervorming van de economie. Nationale rijkdom viel slechts te verwerven door een gunstige handelsbalans, dwz. door te zorgen voor een grotere uitvoer dan invoer van goederen. Om dit doel te bereiken stimuleerde hij de industrie en handel door het oprichten van staatsbedrijven, het bevorderen van het particuliere bedrijfsleven, het controleren en reguleren van de productie, het opbouwen van een handelsvloot, het stichten van handelscompagnieŽn, het verbeteren van de verbindingen te land en te water en het slechten van tolmuren. Tegelijk versterkte hij de internationale concurrentiepositie door de uitvoer te stimuleren, de invoer aan banden te leggen met behulp van hoge tariefmuren (de grondstoffen waren hiervan uitgezonderd), de uitvoer van graan te verbieden ten behoeve van lage voedselprijzen en de koloniŽn te ontwikkelen. Deze vorm van een geleide economie, die als stedelijk verschijnsel al vele eeuwen bestond, doch op staatsniveau in Europa van recente datum was, staat bekend als het mercantilisme en wordt in de Franse vorm ook wel als colbertisme aangeduid. Als gevolg van de voor statisch gehouden internationale handel, waarin vergroting van het eigen deel alleen ten koste van andere staten tot stand kon komen, en als gevolg van de nauwe band tussen staat en economie, ging dit mercantilisme gepaard met een constante koude- oorlogssfeer, die zich maar al te gemakkelijk kon ontladen. Colberts politiek was er primair op gericht de kunstmatige economische hegemonie van Holland te ondermijnen (o.a. de Leidse lakenindustrie had het zwaar te verduren) en dat leidde tot hevige internationale spanningen, die bijdroegen tot de oorlog, de zgn. Guerre de Hollande, van 1672.
Colbert wist het staatsgezag verder te versterken door het scheppen van een belangrijke zeemacht. Door zijn toedoen werd een krachtige oorlogsvloot opgebouwd, een aantal havens versterkt, een nieuw rekruteringssysteem ingevoerd en de koopvaardijvloot aangemoedigd. De verhoging van het Franse prestige lag ten slotte eveneens ten grondslag aan zijn inspanningen de wetenschap, het onderwijs en de kunst op een hoger peil te brengen.
Ondanks alles wat hij bereikt had, was Colbert op het eind van zijn leven een teleurgesteld man. De betrekkelijk geringe staatsmacht, de kracht van de gevestigde belangen en de loodzware druk van de traditie hadden zijn pogingen tot hervorming gedeeltelijk illusoir gemaakt, terwijl Frankrijk in deze jaren bovendien in een diepe economische depressie verkeerde. Achteraf beschouwd is het eigenlijk verbazingwekkend wat hij ondanks de hevige oppositie en de wijdverspreide ongeÔnteresseerdheid toch nog tot stand wist te brengen, al had een gedeelte hiervan een kunstmatig karakter en weinig levensvatbaarheid. Colberts teleurstelling kwam echter vooral voort uit de oorlogszuchtige politiek van Lodewijk XIV, die alle staatsinkomsten opslokte en veel van de door hem beoogde hervormingen onmogelijk maakte.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer