WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Nicolaus Copernicus

Copernicus, Nicolaus, gelatiniseerde naam van Niklas Koppernigk (Torķn, Polen, 19 febr. 1473 - Frauenburg 24 mei 1543), stichter van het Copernicaanse (heliocentrische) wereldbeeld en daarmede grondlegger van de moderne astronomie. Hij studeerde aanvankelijk (vanaf 1491) te Krakau wijsbegeerte en geneeskunde, maar legde zich ook toe op astronomie en wiskunde. Zijn oom Lucas Waczenrode, bisschop van Ermeland, had hem echter een kerkelijke functie toebedacht, liet hem tot kanunnik aan het domkapittel te Frauenburg verkiezen en stuurde hem voor verdere training naar Bologna om er kerkelijk recht te studeren (1497). In 1500 gaf hij astronomische voordrachten te Rome, studeerde vervolgens geneeskunde te Padua en rechtswetenschap te Ferrara, waar hij een doctorstitel in het kerkelijk recht behaalde (1503). Van 1506 tot 1512 was hij als arts te Heilsberg werkzaam. In 1512 vestigde hij zich definitief in het domkapittel te Frauenburg. Als vicaris-generaal en bestuurder van de goederen van het bisdom zorgde hij dat de koning van Polen de bezittingen teruggaf die hij aan de ridders van de Duitse Orde had ontroofd. Belangrijk waren zijn herleidingstabellen van alle in het koninkrijk gangbare munten.
Gedurende zijn verblijf in ItaliŽ was reeds zijn belangstelling gewekt voor de zgn. ideeŽn van Pythagoras, die een van de sinds Ptolemaeus algemeen gangbare voorstellingen sterk afwijkende theorie van het zonnestelsel inhielden. Bij Copernicus vestigde zich de overtuiging, dat niet, zoals door Ptolemaeus geleerd was, de aarde zich in het middelpunt van het heelal bevond en zon, planeten en sterren om haar heen cirkelden, maar dat dit middelpunt door de zon gevormd werd, terwijl de aarde, evenals de andere planeten, zich in een cirkelbaan om de zon bewoog. Om de onregelmatige bewegingen van de planeten te kunnen verklaren moest Copernicus echter toch weer terugvallen op het systeem van epicykels en leidcirkels, al had hij er minder nodig dan Ptolemaeus. Deze heliocentrische theorie en uitvoerige argumentaties daarvoor zijn door Copernicus beschreven in zijn grote werk De Revolutionibus orbium coelestium (Over de omwentelingen der hemellichamen), dat in 1530 reeds in hoofdzaak gereed was en waarin hij ook uitvoerig betoogt dat de aarde om haar as wentelt. Hij kon er echter niet toe besluiten zijn boek uit te geven. Wel publiceerde hij enige stellingen en werd de inhoud van zijn werk bekend door een uitgebreid verslag, dat Joachim Rhaeticus ervan gaf (dit verslag werd in 1540 bekend onder de naam Narratio prima). Pas enige jaren voor zijn dood wisten zijn vrienden Copernicus over te halen tot publicatie; de eerste exemplaren van zijn gedrukte werk bereikten hem op zijn sterfbed. De uitgever, Osiander te Leipzig, had echter uit vrees voor theologische bezwaren van de zijde van de kerk een gewijzigd voorwoord geschreven, waardoor hij het liet voorkomen dat Copernicus zijn theorieŽn slechts als hypothesen bedoeld had. Een onveranderde tweede druk werd te Basel in 1566 uitgegeven, een derde druk met verklaringen verscheen te Amsterdam in 1617. In 1616, toen het conflict tussen het nieuwe wereldbeeld en de kerkleer zich ten gevolge van Galilei's publicaties toespitste, werd Copernicus' werk op de Index geplaatst.
Copernicus verrichtte te Frauenburg ook astronomische waarnemingen. Met het oog op een voorgenomen verbetering van de kalender hield hij zich tevens speciaal bezig met een nauwkeurige bepaling van de omlooptijden van zon en maan. Deze bepalingen hebben later (eind 16de eeuw) ook als grondslag gediend voor de bekende kalenderhervorming van Gregorius XIII. Pas in het begin van de 18de eeuw zou het verbod van 1616 worden opgeheven.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be