WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

De leer van Zarathoestra

In de zevende of zesde eeuw voor Christus trad er in het Perzische Rijk een godsdienstleraar op wiens verkondiging door de Iraanse volken zonder uitzondering werd aangenomen. Tot op de dag van vandaag wordt zijn leer door de Parsen of Parsis in Voor-IndiŽ aangehangen. Deze mensen gingen in de zevende eeuw na Christus weg uit PerziŽ, omdat hun land door moslims was onderworpen.
De naam van de geloofsverkondiger was Zarathoestra of Zoroaster en hij was waarschijnlijk afkomstig uit BactriŽ, dat in het tegenwoordige Russische Turkestan lag. Aan hem zou de vorst der goden, Ahoera Mazda of Ormoezd, de goddelijke waarheid geopenbaard hebben. Zarathoestra legde die openbaring vast in het heilige boek Zend-Avesta. Volgens de legende heeft Alexander de Grote dit laten vernietigen, maar de Perzen schreven het uit hun geheugen weer op.
Zarathoestra wilde het bestaande geloof aan de zonnegod Mithras niet afschaffen, maar het zelfs verder ontwikkelen en verdiepen. Naar zijn overtuiging was de hele schepping verdeeld in twee rijken, namelijk dat van het licht en het goede, waar Ahoera Mazda heerste, en dat van de duisternis en het kwaad, waar Ahriman heerste.
De goede god Ahoera Mazda werd gesteund door zeven goede geesten en Ahriman door een aantal kwade geesten. Beide machten waren steeds met elkaar in strijd. Daarbij konden de mensen Ahoera Mazda steunen door goede dingen te doen en niet te luisteren naar de boze influisteringen van Ahriman. Dat was volgens Zarathoestra des te belangrijker, omdat de menselijke ziel onsterfelijk is en na het leven op aarde ter verantwoording zal worden geroepen.
Omdat Ahoera Mazda de god van het licht was, had hij ook de zuivere en onoverwinnelijke zonnegod Mithras, de maan en de flonkerende sterren geschapen. Deze werden door de Perzen even zeer aanbeden en vereerd met offfers. Ook het vuur werd eer bewezen, omdat het de zoon was van Ahoera Mazda en in het duister van de nacht de boze geesten verdreef. De Perzen lieten om die reden het heilige vuur in de haard steeds branden.
De eeuwige strijd tussen Ormoezd en Ahriman zal tenslotte door de eerste gewonnen worden. Dan zal het rijk van het llicht heersen over de aarde. De mensen die een goed en zuiver leven hebben geleid, zullen in dit rijk van het licht worden opgenomen. De voorschriften die Zarathoestra gegeven had omtrent de levenswijze, werden na zijn dood door de priesters zeer uitvoerig uitgewerkt. Op die manier werd zijn leer tot een godsdienst met vele uiterlijke vormen. Het volledig in acht nemen van de ontelbare voorschriften kostte veel tijd en energie, maar het gaf de priesters wel een grote macht. De priesters, magiŽrs geheten, waren raadslieden van de Perzische koningen, aan wie ze dromen uitlegden, vreemde natuurverschijnselen verklaarden en de toekomst voorspelden.
De nadruk die in de leer van Zarathoestra gelegd werd op het hebben van goede gedachten, maakte dat de maatschappelijke ordening van een Perzen een hoogstaand karakter had. Diefstal was ten strengste verboden. Dieven, die in de duisternis werken, hadden een verbond met de boze geesten. Ook iemand die iets geleend had maar het niet teruggav, werd als een dief beschouwd. Het spreken van de waarheid, de trouw aan het eens gegeven woord en de gastvrijheid tegenover een ieder, ook tegenover vreemdelingen, werd de Perzen van jongs af aan bijgebracht.
Hoewel het nakomen van allerlei reinheidsvoorschriften voor de volgelingen van Zarathoestra erg belangrijk was, werd er aan seksuele onthouding of kuisheid geen bijzondere waarde gehecht. Een ongehuwd leven leiden, achtte men zelfs zondig. Een huwelijk op jeugdige leeftijd werd algemeen wenselijk geacht. Veelwijverij was een heel normaal verschijnsel en iedere Pers die het zich financieel kon veroorloven, hield er een aantal vrouwen en soms ook nog bijvrouwen op na. Ook kinderrijkdom werd zeer gewaardeerd. Kinderrijke gezinnen werden door de koning elk jaar met een groot geschenk beloond.
De man was in het gezin de baas. Zowel zijn vrouwen als zijn kinderen waren hem volledige gehoorzaamheid verschuldigd. Merkwaardig was dat een huwelijk tussen bloedverwanten, zelfs tussen een broer en een zus, geoorloofd was. De opvoeding van de jongens werd maar kort aan de moeder overgelaten : tot het vijfde jaar. Daarna nam de vader de opvoeding op zich. Op zijn vijftiende jaar werd de jonge Pers als volwassen beschouwd. Dan werd hem op plechtige wijze het heilig snoer omgedaan, dan bestond uit 72 draden van wol of kameelhaar. Dit snoer zou hij nooit meer afleggen, want het gaf niet alleen aan dat hij voortaan persoonlijk verantwoordelijk was voor zijn daden, maar het beschermde hem ook tegen de invloed van de boze geesten. De invloed van de leer van Zarathoestra was, mede door de omvang die het Perziche Rijk bereikte, in het hele Nabije Oosten vrij aanzienlijk. Ook in de bijbel vindt men er vele sporen van terug, al zou het alleen al het bestaan van de duivel als de macht van het kwade zijn. (foto : een camee of gesneden halfedelsteen met als tafereel een veldslag tussen de Perzen en de Romeinen)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer