W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : De mens - algemeen

De Amerikaanse Vrijheidsoorlog

Ten gevolge van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) was de Engelse staatsschuld sterk gestegen. Omdat de Amerikaanse kolonisten van de overwinning evenzeer de vruchten plukten, besloot de Engelse regering de koloni�n belasting op te leggen om de staatsschuld te verminderen. De belastingen werden echter opgelegd zonder dat de kolonisten zelfs maar naar hun mening was gevraagd. Omdat er geen belasting mocht worden geheven zonder toestemming van het parlement, wilden de kolonisten niet betalen. Zij waren immers niet vertegenwoordigd in het parlement ; hun slagzin luidde dan ook : No taxation without representation (geen belastingsheffing zonder vertegenwoordiging). De regering trok daarop wel bepaalde belastingen in, maar schreef meteen weer nieuwe uit, onder andere een belasting op thee.
Er kwam een beweging op gang die zich tegen de thee-invoer keerde. In Boston verschenen in 1773 enkele theeschepen, maar de bevolking belette dat de lading werd ontscheept. Op 10 december 1773 waren de straten van Boston plotseling vol 'Indianen'. Ze waren beschilderd alsof ze ten oorlog trokken, maar niemand van de inwoners van Boston was bang voor hen. Op een kreet van de hoofdman gingen allen naar de werf waar de theeschepen lagen. De 'Indianen' klommen aan boord, overmeesterden de bemanning en gooiden de thee in het water. Verder werd er niets vernield of gestolen. George III was woedend toen hij het bericht van de 'Boston-Theevisite' vernam. Hij verlangde dat zijn ministers krachtige maatregelen zouden nemen. En dat gebeurde. De haven van Boston werd gesloten en er werd een garnizoen in de stad gelegerd. Massachusetts, de kolonie waarin Boston lag, verloor alle politieke rechten. Op het bericht van de sluiting van de haven van Boston werd met alle naburige steden een vergadering belegd.
De vergadering richtte een schrijven aan alle andere koloni�n, met de aansporing als antwoord op de sluiting van de haven van Boston alle verkeer met Engeland te staken. Dit sloeg aan, want alom heerste ontevredenheid met de gang van zaken. De sluiting van de haven ging desondanks door en alle activiteiten kwamen tot stilstand. Er kwam een hulpactie op gang. Geld en levensmiddelen werden naar de getroffen stad gezonden. In alle koloni�n begon steeds algemener het denkbeeld te heersen dat er een groot congres moest worden gehouden. Op dat congres zou beslist moeten worden op welke wijze de Amerikaanse vrijheid verdedigd zou kunnen worden. Het congres kwam inderdaad op 1 september 1774 in Philadelphia bijeen en nam revolutionaire besluiten : er zouden soldaten aangeworven worden om weerstand te kunnen bieden. Ook zouden vanaf 1 december 1774 geen Britse goederen meer in Amerika worden ingevoerd. De opstandige kolonisten brachten op verschillende plaatsen wapens en levensmiddelen bijeen.
De Engelse generaal Gage had vernomen dat met name te Concord een flinke voorraad materieel was verzameld. Hij besloot die te vernietigen en liet daartoe tegen middernacht van 19 april 1775 ongeveer achthonderd man aan troepen uitrukken uit Boston. De opdracht was eenvoudig. De weinige Amerikanen die zich te Lexington op de weg naar Concord hadden opgesteld, werden gedood of gevangen genomen. De nog in Concord aanwezige voorraden werden vernietigd. Het bericht van het optreden van de Engelsen te Lexington en te Concord had zich snel verspreid. Van alle kanten stroomden gewapende kolonisten toe en begonnen de Engelse soldaten onder vuur te nemen. De hele weg naar Lexington werden de Engelsen bestookt. Hun ordelijke terugmars ging na verloop van tijd over in een haastige vlucht. Alleen doordat Generaal Gage achthonderd man vanuit Boston ter versterking stuurde, konden de Engelsen aan totale vernietiging ontkomen. Met een verlies van 273 man aan doden, vermisten en gewonden bereikten ze uiteindelijk Boston.
Hoewel de gebeurtenis bij Lexington op zichzelf geen geweldig wapenfeit was, stak het de kolonisten wel een hart onder de riem. Overal greep men naar de wapens. Er werd een nieuw congres te Philadelphia belegd. Daar werd op 4 juli 1776 de Onafhankelijkheidsverklaring aanvaard. De Amerikaanse koloni�n verklaarden zich tot vrije en onafhankelijke staten, los van Engeland. In de Onafhankelijkheidsverklaring, die sterk door de idee�n van de Verlichting was be�nvloed, waren ook mensenrechten opgenomen. De opstellers vonden het recht op eigen leven, op vrijheid en het nastreven van geluk iets wat niemand ooit kon en mocht worden afgenomen.
Reeds in 1775 was George Washington (zie foto) tot opperbevelhebber van de Amerikaanse troepen benoemd. In het begin wisselde de krijgskans nog wel eens. De steun van Frankrijk echter bracht de Amerikanen in het voordeel. De Engelsen moesten te Yorktown in 1781 capituleren en er kwam een voorlopige vrede tot stand. Deze werd in 1783 omgezet in een definitieve vrede, waarbij Engeland de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten erkende.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer