W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Archeologie

Archeologie - inleiding

De raadselachtige tekens die onze voorouders hebben nagelaten, tonen ons een glimp van het verleden en voeden onze instinctieve wens meer van het te weten te komen. Die tekens interpreteren is het fascinerende werk van archeologen overal ter wereld. In deze rubriek gaan we op ontdekkingsreis naar een aantal belangrijke archeologische vindplaatsen.
Archeologie is gewoon een manier om door analyse van materi�le resten van verloren gegane culturen de wereld te bekijken. Een archeoloog die over duizend jaar overal colablikjes vindt, kan op grond van dat ene voorwerp bepaalde conclusies trekken over onze technische vaardigheden, onze houding tegenover het milieu en ons eetpatroon. Andere kenmerkende voorwerpen worden ook op deze manier 'gelezen' en bestudeerd en de verkregen informatie kan worden afgezet tegen een scala van ander materiaal uit het gebied.
Soms zijn de spectaculairste vindplaatsen die waarvan het materiaal zichtbaar boven de grond staat, zoals gebouwen, graven en monumenten. In veel gevallen echter weten we niet hoe het monument of het gebouw werd gebruikt. Archeologen zagen in het Engelse Avebury duidelijk een 'henge'-monument, maar zijn nog steeds afhankelijk van bepaalde kleine maar vitale aanwijzingen in de grond om achter het ware gebruik van de plek te komen.
Soms worden er sporen van hele steden en dorpen gevonden en die zijn een bijzondere uitdaging voor archeologen. De tijdelijke kampen uit het Paleolithicum leveren weinig op, maar de complexe nederzettingen van de eerste steden zijn meestal rijk aan resten en moderne technieken worden dan met succes toegepast. Geofysisch onderzoek is heel belangrijk voor het vinden van funderingen en kan gebeuren met traditionelere technieken als opgraven. Bij zulke complexe vindplaatsen ziet u hoe elk stukje materiaal een vitale aanwijzing kan bevatten - een in het Griekse Palaikastro gevonden stukje ingekerfd ivoor duidt bijvoorbeeld op handelscontacten met verre landen en resten bot uit een neolithische nederzetting in Catel Huyuk (Turkije) geven ons een beeld van het vee in de velden rondom de stad.
Door dergelijke vondsten krijgen we een gedetailleerd idee van een vindplaats en de bewoners. Elk stukje wijst op de voorkeuren van de samenleving. Soms is de opvallendste informatie over zulke hoogontwikkelde samenlevingen in boeken te vinden. Vanaf de uitvinding van het schrift kunnen archeologen geschreven teksten gebruiken. Documenten als bouwplannen en inventarissen zijn bij industri�le vindplaatsen van groot belang, zoals bij de Sohofabrieken. Omdat niet de ganse geschiedenis van een vindplaats uit documenten kan worden afgeleid, moeten archeologen ook graven. Zeer uiteenlopende zaken komen aan het licht, zoals dierlijke resten, pollen en zaden, aardewerk, steen, glas, metaal en menselijke overblijfselen. Graven zijn vaak zeer bevredigend door archeologen, want dan is er spraken van een 'gesloten context' (alle voorwerpen hebben betrekking op ��n bepaald ogenblik in de tijd) vol cultureel, religieus en wetenschappelijk materiaal. De vondst van skeletten, zoals in het Engelse Winterbourne Gunner, brengt de realiteit van het verleden scherp onder ogen en biedt ook houvast voor wetenschappelijke analyse. In graven vinden we vaak veel materiaal, waaronder stoffelijke resten, kleding, rituele bijgiften en de omgeving van de begraafplaats. Die graven blijken vaak onderdeel van een ritueel landschap te zijn met monumenten, aardwerken en gebouwen die verband houden met begrafenisriten. Het rituele element in de geschiedenis van de mensheid is ingewikkeld en vaak moeilijk te interpreteren. In het Noord-Ierse Navan bevatte een grafheuvel een structuur uit de Ijzertijd, kennelijk voor een bepaalde rituele gebeurtenis. Zo'n locatie is even zeldzaam als fascinerend en werpt een aantal vragen op. Naar de antwoorden kunnen wij slechts gissen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer