W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : De mens - algemeen

De Babyloni�rs en de gerechtigheid

Op de plaats van het Soemerische Rijk ontstond het Babylonische Rijk, nadat het Tweestromenland blijvend een Semitisch karakter had gekregen. Dat was het geval nadat de uit Noord-Syri� komende Amorieten het rijk van Soemer en Akkad hadden veroverd. De stad Babylon, tot dan toe in feite onbekend, ging daarna een belangrijke rol spelen en werd de hoofdstad van het nieuwe rijk.
De grootste koning van Babyloni� is ongetwijfeld Hammoerabi (ca.1780-1750 voor Christus) geweest. Deze vorst - de zesde uit het koningsgeslacht van de veroveraars de Amorieten - maakte een einde aan de voortdurende invallen van de rondzwervende steppevolkeren. Maar hij stelde ook orde op zaken binnen de grenzen van zijn rijk. De her en der verspreid voorkomende wetten, regels en voorschriften voor het maatschappelijk, economisch en godsdienstig leven, liet hij bijeenbrengen en bewerken. Tenslotte liet hij een zorgvuldige keuze ervan in ��n groot 'wetboek' optekenen. Zo zorgde Hammoerabi voor de totstandkoming van ��n van de vroegste optekeningen van het recht (men noemt dat ook wel 'codificatie'). Om iedereen in staat te stellen er kennis van te nemen, liet hij de wetten in grote stenen beitelen. Deze zuil werd vervolgens in het openbaar opgesteld, opdat de sterke de zwakke niet zou onderdrukken. Hammoerabi noemde zich de 'koning der gerechtigheid'. De zuil is in 1902 teruggevonden in het Perzische Soeza en bevindt zich in het museum van het Louvre te Parijs.
De wetten van Mammoerabi zijn verdeeld in 282 paragrafen en de naleving ervan werd afgedwongen door een sterke staatsmacht met vaste gerechtshoven. Het oude beginsel van oog om oog, tand om tand lag aan dit Babylonische recht ten grondslag. Zo stelt paragraaf 22 dat iemand die een brand helpt blussen, maar zich daarbij aan diefstal in het brandende huis schuldig maakt, in het vuur zal worden geworpen. Paragraaf 196 schrijft voor dat diegene die een andermans oog schendt, ook aan zijn oog zal geschonden worden.
De bloeiperiode van het Babylonische Rijk duurde slechts kort. De zoon van Hammoerabi kreeg het moeilijk, toen van alle kanten nomadenstammen uit de bergen en de steppen het rijk binnenvielen. Ook kwamen ongeveer een eeuw na Hammoerabi de Hethieten vanuit Klein-Azi� naar Babyloni� en verwoestten de hoofdstad. Daarna maakten de Kassieten, een volk uit de bergen, zich van Babylon meester en heersten er vijf eeuwen lang. Het was een tijd vol verwarring en strijd. Het nieuw opkomende volk van de Assyri�rs begon omstreeks 1300 voor Christus met veroveringen van nieuwe gebieden. Ook het oude Babylonische Rijk brachten ze onder hun gezag. Het betrekkelijk kleine Assyri� was voortdurend in oorlog. Met geweld handhaafden de Assyri�rs hun macht over de onderworpen volken, maar deze kwamen steeds vaker in opstand. In 612 voor Christus kwam er een einde aan de heerschappij van de Assyri�rs en het oude Babyloni� werd hersteld.
Onder koning Naboekadnezar werd dit Nieuw-Babylonische Rijk voor korte tijd machtig. Babylon werd groter herbouwd en werd het wonder van de oudheid. In 539 voor Christus echter namen de Perzen de stad in en werd het Babylonische Rijk bij Perzi� ingelijfd. (foto : een babylonische kaart uit 700 voor Christus)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer