W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Charles Fourier

Fourier, (Fran�ois Marie) Charles (Besan�on 7 april 1772 - Parijs 9 okt. 1837), Frans socialistisch theoreticus, moest aanvankelijk, daar zijn ouders alle bezit tijdens de Revolutie waren kwijtgeraakt, in zijn levensonderhoud voorzien als handelsreiziger en kantoorklerk. Hij maakte grote reizen door Frankrijk, Belgi�, Nederland en Duitsland. Zijn idee�n waren het product van eigen overdenking, al werden zij in sterke mate be�nvloed door 18de-eeuwse rationalistische theorie�n. In 1808 opende hij een lange reeks geschriften met Th�orie des quatre mouvements, waarin naast veel zonderlinge gedachtegangen ook diepgaande kritiek op de kapitalistische economie te vinden is.
Fourier merkte op dat de mensen in de bestaande maatschappelijke orde het grootste deel van hun werkkracht besteedden aan nutteloze dingen, zoals het vervaardigen van sterk aan slijtage onderhevige kleding. Hij keerde zich tegen het stelsel van concurrentie en ontwierp een systeem van co�peratieve associaties, waarin met de eenvoudigste middelen datgene geproduceerd zou worden, wat de mensen werkelijk levensvreugde verschaft. Dit systeem is gebaseerd op Fouriers theorie der variatie van de op zich zelf in ieder individu onveranderlijk aanwezige algemeen-menselijke passions, die hij alle als nuttig voor de gemeenschap beschouwde, mits zij op rationele wijze in een nieuwe sociale orde tot haar recht gebracht konden worden. Als voleinding van de geschiedenis zag Fourier de vorming van een netwerk van phalanst�res, verenigd in een federatie onder een omniarch. In de phalanst�res, die op vrijwillige toetreding moesten berusten, zou de - met Gods wil identiek geachte - 'natuurlijke orde' verwerkelijkt worden. De phalanst�re zou moeten bestaan uit ca. 1600 mensen en de beschikking krijgen over 2000 ha land. Fourier verafschuwde de industrie en wilde de nieuwe gemeenschappen autarkisch maken; landbouw, veeteelt en tuinbouw moesten het fundament van de economie vormen, aangevuld door het handwerk. Iedereen diende, om de arbeidsvreugde niet te verliezen, regelmatig andere taken te verrichten. Het minder prettige werk kon door kinderen worden gedaan, omdat dezen geen hekel hebben aan vieze handen. In de phalanst�re moest overigens volkomen vrijheid heersen ten aanzien van de mate en wijze van samenleven. Aan de opvoeding van de jeugd, die zo veelzijdig mogelijk moest zijn, wenste hij grote aandacht besteed te zien. De seksen dienden volledig gelijkgesteld te worden. Fourier wilde eigendom noch erfrecht afschaffen. Enkele malen stelde hij het aandeel vast, dat de werkende leden van de phalanst�re (de investeerders van kapitaal en de mensen die hun 'talent' ter beschikking van de gemeenschap stelden) moesten ontvangen. Fouriers denken was sterk utopisch (zie utopie), zonder met de historisch gegroeide realiteit rekening te houden.
Het duurde vrij lang voordat hij enige aanhang kreeg. Zijn belangrijkste leerlingen waren V. Consid�rant, die zijn idee�n populariseerde en in 1832 het tijdschrift Le Phalanst�re uitgaf (de naam hiervan werd later veranderd in Le Phalange), en A. Godin, die in Guise (dep. Aisne) de familist�re bouwde. Vooral in de Verenigde Staten werden na Fouriers dood verschillende gemeenschappen gesticht die min of meer op zijn beginselen gebaseerd waren. Meestal werden ze weer spoedig ontbonden. De invloed van Fourier op latere socialisten is groot geweest.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer