W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Kardinaal D�sir� Mercier

Mercier, D�sir� Joseph (Eigenbrakel 21 nov. 1851 - Brussel 23 jan. 1926), aartsbisschop van Mechelen en kardinaal, wijsgeer, was eerst leraar aan het seminarie te Mechelen en werd in 1882 titularis van de op verzoek van paus Leo XIII te Leuven opgerichte leerstoel voor thomistische wijsbegeerte. Hier beoogde hij het programma uit te voeren dat door de encycliek Aeterni Patris (1879) was voorgehouden: de wijsbegeerte van Thomas van Aquino laten herleven, haar harmoni�ren met de toenmalige stand van de wetenschap en haar invloed uitbreiden over de sociale disciplines. Het succes van zijn onderwijs verzekerde hem pauselijke steun bij de oprichting van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven, waarvan hij voorzitter werd in 1889.
De filosofie is volgens Mercier een zuiver rationele aangelegenheid, die vrij moet blijven van alle theologische of apologetische bekommernis; ze is geen afgewerkt systeem, maar een steeds verder gaand onderzoek. In de metafysica wijst Mercier elke aprioristische methode af en beroept hij zich veelal op de ervaring. In de psychologie, waarnaar zijn meeste belangstelling uitging, beroept hij zich op biologie, fysiologie en neurologie om de substanti�le eenheid te tonen van de mens en de hylemorfistische verklaring van deze eenheid te staven; in 1892 richtte hij een van de allereerste laboratoria voor experimentele psychologie op. Het kenkritische probleem herleidde hij tot de vraag naar het criterium van waarheid en zekerheid; het waarheidscriterium moet geboden worden door een evidentie die alleen op het plan van de abstracte idee�n bereikt kan worden; men moet zich dan verder beroepen op de oorzakelijke verklaring van hun inhoud om de werkelijkheidswaarde van deze evidenties te garanderen.
Politieke stellingname
Op 7 febr. 1906 werd Mercier benoemd tot aartsbisschop van Mechelen; in 1907 werd hij kardinaal. Voor de Eerste Wereldoorlog liet hij zich actief in met het politieke leven: hij identificeerde de belangen van de katholieken in Belgi� met de door de Franstalige bourgeoisie beheerste katholieke partij, die hem de beste waarborg leek voor de vrijheid van de kerk en een afweermiddel tegen een antireligieus marxisme. De herderlijke brieven waarin hij tijdens de oorlog het verzet van de bevolking tegen de Duitse bezetting stijfde, verschaften hem groot aanzien in zijn land en bij de geallieerden.
Na 1918 toonde hij zich meer bezorgd om nationale eenheid, uit hoofde waarvan hij de eisen van de Vlaamse Beweging bestreed en zich o.m. sterk verzette tegen de vernederlandsing van het onderwijs in Vlaanderen, in het bijzonder van het universitair onderwijs. Ook was hij bezorgd om de problemen van de gehele kerk: hij stichtte in 1920 de Union Internationale d'�tudes Sociales, die in 1927 een Code Social publiceerde, en in 1921, 1923 en 1925 zat hij de Mechelse besprekingen voor die, op initiatief van Lord Halifax, de voorwaarden onderzochten voor een hereniging van de Anglicaanse en de Katholieke Kerk.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer