WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Eusebius van Caesarea

Eusebius van Caesarea (Gr.: Eusebios) (ca. 265 - mei 339), vroeg-christelijk geleerde, was leerling van de presbyter Pamphilus; vandaar ook de naam Eusebius Pamphili. Na tal van wederwaardigheden tijdens de laatste grote christenvervolgingen werd hij ca. 313 bisschop van Caesarea, de Romeinse hoofdstad van Palestina, en kwam zo in het bezit van Pamphilus' rijke Origenes-bibliotheek. Hij werd bovendien kerkelijk raadsman van Constantijn de Grote (zie Constantijn [Romeinse Rijk]). Zijn theologie is origenistisch en zijn christologie subordinatiaans, zodat hij een middenstandpunt tussen Arius en Athanasius trachtte te behouden, waarvoor echter de tijd verstreken was.
Eusebius is de vader van de kerkgeschiedenis; zijn Kerkelijke geschiedenis (Ekkl�siastik� historia) in tien boeken bevat onschatbare documenten. Als bijlage bij het achtste boek is erin opgenomen een verkorte versie van Eusebius' geschrift Over de martelaren van Palestina. Van het sterk apologetisch opgezette geschiedwerk werden de eerste zeven boeken reeds voor de vervolging van Diocletianus (303) gepubliceerd; de laatste aanvullingen werden kort na de val van Licinius (324) aangebracht. Hij schreef ook een Wereldkroniek en een panegyrisch en daarom wat twijfelachtig Leven van Constantijn, maar ook dit rijk gedocumenteerd. Van zijn apologetische werken zijn de belangrijkste de Praeparatio evangelica, waarin hij de superioriteit van het christendom boven het jodendom en het heidendom wil aantonen, en de Demonstratio evangelica, waarin hij wil bewijzen dat de Wet van Mozes slechts voorbereidend karakter had en dat de oudtestamentische profetie�n in Christus zijn vervuld.
Verder schreef hij uitlegkundige bijbelwerken en kanones, dat zijn overzichtstabellen van de parallelle teksten in de vier evangeli�n; ten slotte een alfabetisch Onomasticon van de in de bijbel genoemde plaatsen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer