W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Frederik II de Grote

(Berlijn 24 jan. 1712 - Sanssouci, bij Potsdam, 17 aug. 1786), koning van 1740 tot 1786, uit het Huis Hohenzollern, was een zoon van koning Frederik Willem I en Sophia Dorothea van Hannover. Hij werd opgevoed door een Franse refugi�, Jacques Duhan de Jandun, en bleek al spoedig zeer begaafd. Hij toonde een grote culturele belangstelling, m.n. voor literatuur en muziek, en het duurde niet lang of hij kwam in botsing met zijn vader, die alleen de militaire deugden waardeerde. Met medeweten van zijn moeder en zijn zuster Wilhelmina smeedde Frederik met enige vrienden het plan naar Engeland te vluchten. Dit lekte uit. Frederik werd gevat, in aug. 1730 op de vesting K�strin gevangen gezet en daarna als ondergeschikt ambtenaar te K�strin tewerkgesteld. In 1732 werd hem een legercommando toevertrouwd. In 1733 werd hij gedwongen te huwen met Elisabeth Christine van Brunswijk (een huwelijk dat slechts kort standhield). Nu mocht hij ook op het kasteel Rheinsberg bij Ruppin een kleine hofhouding opzetten. In enkele jaren maakte hij zich daarop door uitgebreide lectuur de rationalistisch-de�stische idee�n der Verlichting eigen, die voortaan de kern van zijn levensbeschouwing bleven. Toen begon ook zijn briefwisseling met Voltaire, die met enkele onderbrekingen 42 jaar lang, tot Voltaires dood, voortduurde, ook al trad omstreeks 1752 een zekere verkoeling in hun relatie op. In deze jaren schreef hij o.a. zijn belangrijkste politieke werk, Antimachiavel (1739, verschenen 1767), waarin hij het oude absolutisme bestreed en de leer van het verlichte despotisme ontwikkelde. In dit werk komt de formule voor dat de vorst 'le premier domestique' van zijn onderdanen moet zijn. Zodra hij zelf de regering aanvaardde (1740), werd Frederik echter een even strenge en veeleisende staatsbestuurder als zijn vader.
Hoofddoel van Frederiks buitenlandse politiek werd de expansie van Pruisen ten koste van Oostenrijk. Tussen 1740 en 1742 voerde hij met dat land oorlog om Silezi� (zie Silezische Oorlogen). Bij de verdragen van Breslau en Berlijn (1742) verwierf hij de begeerde gebieden. In 1744 verkreeg hij door erfenis Oost-Friesland voor Pruisen. Toen Oostenrijk door militaire en diplomatieke successen weer sterk was geworden, voelde Frederik zich bedreigd en viel Bohemen binnen. Toen Oostenrijk hem het rustige bezit van Silezi� wilde garanderen, liet hij zijn bondgenoot (Frankrijk) in de steek en sloot de Vrede van Dresden (1745). Reeds met Rusland en Zweden verbonden, wist Oostenrijk in mei 1756 ook een verbond met Frankrijk te sluiten. Frederik besloot zijn vijanden v��r te zijn en begon de oorlog, die als Zevenjarige Oorlog bekend is gebleven. In deze oorlog werd Pruisen bijna vernietigd. Uitkomst bracht het feit dat tsaar Peter III om persoonlijke redenen in maart 1762 Rusland van vijand tot bondgenoot maakte. Catharina II herriep wel het verbond, maar weldra kwam het toch tot een algemene vrede (1763), waarbij Pruisen Silezi� voorgoed behield. Om zich tegenover Oostenrijk te beveiligen verbond Frederik zich in 1764 met Catharina II, wie hij echter daarvoor de vrije hand in Polen moest laten. Toen de Russische machtsexpansie Oostenrijk ongerust begon te maken, wist Frederik een Pruisisch-Russisch-Oostenrijkse verstandhouding te bewerkstelligen, waardoor hij zelf minder afhankelijk van Rusland werd. De eerste Poolse deling (1772; zie Poolse Delingen) was het project waarop Frederik de partijen tot elkaar bracht. De Beierse Successieoorlog bracht weer verwijdering tussen Pruisen en Oostenrijk. Om de machtsontplooiing van Jozef II tegen te gaan, wilde Frederik in 1783 een verbond van Duitse vorsten vormen, doch hij vond pas weerklank toen de politiek van de keizer ten opzichte van Beieren verontrusting in het Duitse Rijk wekte (1785).
Binnenslands zette Frederik het werk van zijn vader voort door de macht van de Pruisische staat te funderen op de bureaucratie en op een sterk leger met een zeer geprivilegieerd officierskorps. Tot zijn belangrijkste hervormingen behoren: de nieuwe wetgeving (Corpus Juris Fridericianum, 1745-1751), het zuinige en nauwkeurige beheer der financi�n en vooral de grote herstelwerkzaamheden na de ontzettende verwoestingen van de Zevenjarige Oorlog, gepaard gaande met het droogleggen van moerassen en het graven van kanalen voor de binnenscheepvaart. Van groter algemeen welzijn, van toenemende vitaliteit op sociaal en economisch gebied bespeurt men echter weinig. Op economisch gebied liet hij zich leiden door mercantilistische idee�n (zie mercantilisme). Sinds 1763 werd de instelling van steeds meer staatsmonopolies op het gebied van de handel buitengewoon drukkend voor de bevolking. Het belangrijkst was zijn buitenlandse politiek, waardoor hij Pruisen tot grote mogendheid maakte en zodoende de grondslag legde waarop later Bismarck zou voortbouwen. Ondanks de schijn van vooruitstrevendheid, door formele hervormingen en incidentele maatregelen, bleef zijn regime in wezen despotisch.
Frederik was een zeer begaafd en erudiet man. Wetenschap en cultuur bloeiden aan zijn hof; zijn geliefde slot Sanssouci was een centrum van geestelijk leven, waar tevens beroemde concerten werden gegeven. De koning zelf was een uitstekend fluitspeler, alsook componist, en bepaalde de muzikale smaak in zijn rijk. Carl Philipp Emanuel Bach was zijn hofklavecinist. Hij richtte in Berlijn het hoforkest en de koninklijke opera op (1742) en engageerde daarvoor Italiaanse zangers. Zijn compositorisch oeuvre bestaat uit drie wereldlijke cantates, die verloren zijn gegaan, tal van opera-aria's, o.a. gedeelten van een opera, Il re pastore, vier fluitconcerten, 121 fluitsonates en enige marsen. Ook de beeldende kunsten hadden zijn belangstelling; de bouw- en binnenhuiskunst van Pruisen, ontstaan tijdens zijn regering, noemt men wel het Fredericianische Rokoko. In de loop der jaren was Frederik geheel verfranst; hij verachtte de Duitsers en bediende zich vrijwel uitsluitend van de Franse taal. Niettemin was Frederik de Grote, 'der alte Fritz' zoals hij door zijn volk werd genoemd, een figuur van grote historische en cultuurhistorische betekenis.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer