WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

De Indiaanse volkeren van Midden-Amerika

De omzwervingen van de oudste Indianen beperkten zich uiteraard niet tot Noord-Amerika alleen. Ook in Midden-Amerika vestigden zich groepen die zich duidelijk van die uit noordelijker streken onderscheidden, in het bijzonder wat betreft de taal en de lichaamsbouw. Ze gingen geleidelijk tot landbouw over en waren omstreeks 5000 voor Christus zover, dat de ma´splant van een wild gewas tot een echt cultuurgewas geworden was.
Tussen 1500 en 500 voor Christus gingen stammen in huizen wonen. Men teelde toen behalve ma´s ook bonen, cacao en katoen. Langzaam kwam de staat van de Maya's tot stand, bestaande uit vele stammen. Het technisch kunnen stond op een hoog peil, zowel wat betreft het vervaardigen van aardewerk, beelden en vaatwerk, als het weven van katoenen stoffen. De werktuigen werden vrijwel allemaal van steen of vulkanisch glas vervaardigd. Verder kenden de Maya's een schrift met tussen de driehonderd en vierhonderd tekens, en ook een zeer vernuftig getallenstelsel. Hun tijdrekening kende het jaar met 365 dagen.
De Maya-priesters namen maatschappelijk gezien een belangrijke plaats in. Ze verrichtten de godsdienstige handelingen en hadden waarschijnlijk ook politiek invloed. De offers bestonden uit bloemen, vruchten, honden en bloeddruppels van mensen. De bloedige mensenoffers zoals de latere Azteken die regelmatig brachten, kwamen bij de Maya's niet voor. Maar wel werden er bij bijzondere gelegenheden jonge meisjes als levende offergaven in een vijver verdronken. In andere gevallen wierp men gouden vaatwerk en sieraden in het water. Geliefd was het heilige balspel, niet alleen bij de Maya's, maar ook bij de Azteken. Dit spel, dat door de jeugd met groot enthousiasme gespeeld werd, had een diepe godsdienstige betekenis. De bal moest namelijk door stenen ringen gegooid worden die aan muren bevestigd waren. Dit symboliseerde de loop van de hemellichamen, vooral die van de zon. Van de vele goden nam Itzamna, de zonnegod, een belangrijke plaats in. Gukumatz, de 'Gevederde Slang', was de god van de vruchtbaarheid en bovendien was hij de schepper van de wetenschap. De Maya's hebben trouwens op andere Indianenvolkeren van Midden-Amerika, zoals de Tolteken, grote culturele invloed uitgeoefend.
De Azteken kwamen uit het noorden van Mexico, onderwierpen alle volkeren die ze op hun weg tegen kwamen en stichtten een groot rijk. Dit was een statenbond van drie stadstaten, waarvan Tenochtitlan de belangrijkste was. Toen in het jaar 1518 Mexico door de Spanjaarden ontdekt werd, besloeg het Aztekenrijk bijna heel het huidige Mexico, plus het gebied in oostelijke richting tot de landengte van Tehuantepec. De Spaanse officier Hernan Cortez kreeg in datzelfde jaar het bevel over vijfhonderd man en daarmee landde hij begin 1519 op de kust van Yucatan. Hij beschikte over enkele stukken geschut en zestien paarden. Hij bezette de Indiaanse stad Tobasco in naam van de Spaanse koning. De Indianen brachten daarop een groot leger op de been. De Spanjaarden lieten zich daardoor, hoe gering in aantal ze zelf ook waren, niet afschrikken en gingen de strijd aan. Het gedonder van het geschut en de ongewone aanblik van de ruiters (het paard was in Amerika immers onbekend) joegen de Indiaanse krijgers zoveel angst aan, dat ze in paniek op de vlucht sloegen. De hoofden van Tobasco boden toen slavinnen en gouden sieraden aan en smeekten om vrede. Cortez had de meeste belangstelling voor het goud, en op zijn vraag waar het vandaan kwam, wezen de Indianen naar het westen en noemden Mexico.
Daar zeilde Cortez dan ook spoedig heen. Korte tijd later kwam hij aan in het Aztekenrijk, waar Montezuma II regeerde. Toen deze op de hoogte was gebracht van de landing van de wonderlijke vreemdelingen met hun bleke gelaatskleur, hun zwarte baarden en hun beheersing van donder en bliksem, wist hij niet wat het ermee moest doen. Waren het goden of waren het voorboden van de ondergang van zijn rijk, wat sterrenkundigen voorspeld hadden.
Montezuma besloot een afwachtende houding aan te nemen, en verbood de Spanjaarden Tenochitlan te betreden. Cortez liet zich hierdoor echter niet afschrikken. Hij liet zijn troepen naar deze stad oprukken. Na een beleg van drie maanden moesten de Azteken zich overgeven, uitgeput door honger en geplaagd door ziekten. In nog een drie jaar tijd was het eens zo trotse Aztekenrijk ten val gebracht. (foto : beeldje van een Maya-Indiaan)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer