WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens -
geschiedenis

Japan : het oosterse Wirtschaftswunder

Nadat Japan op 2 september 1945 de capitulatie had getekend, werd generaal MacArthur ( 1880-1964) bevelhebber van de Amerikaanse bezettingstroepen. Hij kreeg de opdracht in het land een democratie te vestigen. In mei 1947 trad er in Japan een nieuwe, door Amerikaanse rechtsgeleerden opgestelde grondwet in werking. De keizer mocht dan wel aanblijven (zie foto : keizer Hirohito), maar van zijn absolute macht en van zijn goddelijkheid bleef niets over. Voortaan was hij nog slechts een symbool van de staat en van de eenheid van het Japanse volk. Krachtens de grondwet werd algemeen kiesrecht ingevoerd, dat voor het eerst in de geschiedenis van Japan ook voor vrouwen gold. De verkiezingen leverden van 1952 tot 1968 uitsluitend rechtse, behoudende regeringen op. Behalve dat Japan democratisch heropgevoed moest worden, wilden de Amerikanen ook dat het zowel in militair als in economisch opzicht een ondergeschikte rol zou blijven vervullen. Dit standpunt moest echter al spoedig worden herzien.
De tegenstellingen tussen het Oostblok en het Vrije Westen werden steeds scherper. Ook de Chinese Revolutie droeg hiertoe bij. Daarom herkreeg Japan zijn onafhankelijkheid bij het Vredesverdrag van San Francisco van 1951. Bovendien mocht Japan een eigen leger oprichten. Wel bleven er, net als in West-Duitsland, Amerikaanse troepen gelegerd. Zo werd Japan opgenomen in het systeem van de Containment (in bedwang houden van het communisme).
Het razendsnelle economische herstel van West-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog had van zich doen spreken als het Wirtschaftswunder, het Economisch Wonder. Japan herstelde zich in economisch opzicht op dezelfde formidabele wijze. In drie jaar tijd was het nationale inkomen, dat is het inkomen van het Japanse volks als geheel, verdrievoudigd. Het land vervaardigt thans de modernste technische producten van hoogwaardige kwaliteit. Op het gebied van de scheepsbouw, de productie van kunstzijde en de vervaardiging van transistors staat Japan als nummer één op de wereldranglijst.
In 1977 bedroeg de jaarproductie aan auto's 1,7 miljoen stuks. Door middel van landbouwhervormingen kreeg vrijwel iedere boer een eigen stuk land, wat een aansporing was voor een grotere productie. Een de landbouwproductie steeg, mede door betere landbouwmethoden, zozeer dat Japan met zijn toch zeer grote bevolkingsdichtheid voor het eerst kon uitvoeren. De Japanse ondernemers geloven in de industriële uitbreiding en zijn daardoor bereid steeds opnieuw grote investeringen te doen. Het Japanse geld blijft daardoor binnen de eigen grenzen en behoefte aan vreemd geld is er nauwelijks.
Slechts twee procent van het industrie-kapitaal bevindt zich in Amerikaanse handen. Een zwak punt in het geheel is, dat Japan zeer arm is aan grondstoffen. Stijgen de prijzen hiervan, zoals bijvoorbeeld in sterke mate met de aardolie is gebeurd, dan moet het land ook steeds meer uitvoeren. Daartegenover staat, dat de Japanner bereid is hard te werken, tegen een loon dat naar westerse maatstaven gemeten bepaald laag is. Lage loonkosten, een grote mate van vindingrijkheid, organisatietalent en inzicht dat snelle technische vernieuwingen noodzakelijk zijn, geven Japan een voorsprong op de rest van de geïndustrialiseerde wereld.
Wat de buitenlandse politiek van Japan betreft, kan gezegd worden dat er weliswaar meningsverschillen zijn met de Verenigde Staten van Amerika, maar dat de betrekkingen niet slecht genoemd kunnen worden. Met China hoopt Japan in de toekomst tot zeer nauwe handelsrelaties te komen. De één miljard Chinezen vormen natuurlijk een aantrekkelijk afzetgebied. Ook andere landen doen pogingen om China als afzetgebied te krijgen. De uitermate gunstige ligging van Japan ten opzichte van China zal het hun niet gemakkelijk maken.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer