W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Maria Theresia

(Wenen 13 mei 1717 - aldaar 29 nov. 1780), aartshertogin van Oostenrijk, koningin van Hongarije en Bohemen van 1740 tot 1780, Duits keizerin van 1745 tot 1765. Maria Theresia was een dochter van keizer Karel VI uit het Huis Habsburg. In 1736 huwde zij Frans Stefan van Lotharingen, die in 1737 groothertog van Toscane werd en van 1745 tot 1765 als Frans I Rooms-Duits keizer was. Bij de dood van haar vader (1740) volgde Maria Theresia hem op in de erflanden. Behalve in bovengenoemde gebieden regeerde zij ook in de Zuidelijke Nederlanden en in Milaan, Mantua en Parma.
Hoewel haar opvolging in het rijk geregeld was bij de Pragmatieke Sanctie, bleek al spoedig dat deze geen garantie bood. Een coalitie van tegenstanders (Frankrijk, Beieren, Spanje, Pruisen) bedreigde haar gebied. Maria Theresia was met haar gebrek aan politieke ervaring, onvoldoende financi�le middelen en een zwak leger niet tegen de situatie opgewassen. In de Oostenrijkse Successieoorlog wist Maria Theresia de Habsburgse gebieden te handhaven, zij het dat in Itali� Parma en in Duitsland Silezi� verloren gingen, dit laatste aan Frederik de Grote van Pruisen, die het onmiddellijk was binnengevallen. De herovering van Silezi� en de afstraffing van Frederik de Grote werden het doel van haar buitenlandse politiek. De vrede na 1745 benutte zij voor reorganisatie van het staatsbestel, hervorming van het leger en sanering van de financi�n.
Van wezenlijk belang voor haar nieuwe koers was de door haar kanselier Kaunitz bewerkstelligde alliantie met Frankrijk (1756), voorheen de erfvijand van de Habsburgers. Niettemin leverde de Zevenjarige Oorlog niet het verwachte succes op, zodat Maria Theresia moest berusten in het verlies van Silezi�. Sindsdien was haar politiek gericht op bestendiging van de vrede en zij verzette zich tegen de op gebiedsuitbreiding beluste buitenlandse politiek van haar zoon Jozef II, die in 1765 haar overleden gemaal als keizer opvolgde, en van Kaunitz. Hoewel de macht van Jozef II als mederegent beperkt was tot de legerleiding, zoals Frans I alleen invloed had op financi�le aangelegenheden, was er toch voortdurende wrijving tussen Maria Theresia en haar zoon, daar deze wel degelijk actief wilde zijn op het gebied van bestuur en politiek beleid en in veel radicalere zin hervormingen wilde invoeren. Zo kwam de eerste Poolse Deling (1772) tegen de wil van Maria Theresia tot stand, terwijl zij een nieuwe oorlog met Pruisen, als gevolg van de Beierse Successieoorlog, niet kon voorkomen.
Maria Theresia was een geboren heerseres. Zij was zeer intelligent, doortastend in haar optreden en vroom. Haar hoge opvattingen omtrent haar taak als vorstin waren vooral gebaseerd op haar geloof. Haar politieke tegenstanders boezemde zij ontzag in, bij haar onderdanen was ze geliefd. Hoe zij werd gewaardeerd, wordt getypeerd door haar bijnaam Landesmutter. Hoewel Maria Theresia afkerig was van de idee�n van de Verlichting, deelde zij vanuit christelijk en sociaal oogpunt de opvattingen die de verlichte despoten van haar tijd huldigden ten aanzien van de wenselijkheid tot meer overzichtelijk en straffer georganiseerde bestuursvormen te komen, waarbij met name de voorrechten van de kerk beknot werden en naar toezicht op het godsdienstige leven werd gestreefd. Erg radicaal waren de hervormingen onder Maria Theresia weliswaar niet, maar hun effect moet allerminst worden onderschat. Het volksschoolwezen werd ingevoerd, de strafwetgeving enigszins gemoderniseerd en er werden mercantilistische maatregelen genomen, terwijl de invloed van de kerk op het onderwijs werd verminderd. De privileges van adel en geestelijkheid op het gebied van de belastingen werden opgeheven. Maria Theresia bracht zestien kinderen ter wereld, waarvan er tien in leven bleven.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be