W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Michel Foucault

Foucault, Michel (Poitiers 15 okt. 1926 - Parijs 25 juni 1984), Frans wijsgeer, studeerde geschiedenis bij Canguilhem, Hyppolite en Dum�zil en daarnaast psychologie. Hij begon in 1954 met publiceren over psychopathologie - zijn these uit 1961 Folie et d�raison: histoire de la folie (Ned. vert. 1975, 51989) ligt ook op dit terrein - en ontwikkelde zich in de jaren zestig tot een der belangrijkste Franse filosofen. Met L�vi-Strauss, Dum�zil, Barthes, Lacan en Althusser werd hij gerekend tot de stroming van het structuralisme. Na docentschappen aan verschillende Franse universiteiten werd hij in 1969 hoogleraar in Parijs en in 1970 benoemd aan het befaamde Coll�ge de France. Na 1968 bewoog hij zich, hoewel politiek ongebonden, ook op het terrein van politieke emancipatieacties (gevangeniswezen, psychiatrische klinieken, onderdrukking, afwijkend seksueel gedrag).
Foucault introduceerde in Frankrijk een soort taalfilosofie (analyse van het discours, 'arch�ologie du savoir'), die niet zoals de Engelse analytische filosofie, zinnen, woorden en redeneringen als een eigen-talig object onderzoekt, maar als een cultureel en maatschappelijk verschijnsel. Centraal daarin staat het discours (vertoog, spreek- en schrijftrant): mensen zien zich in hun doen en laten opvattingen, voorschriften en verboden opgelegd vanuit de vigerende taal; in het spraakgebruik blijken regels werkzaam die het menselijk gedrag krachtig sturen zonder dat enigerlei persoon of klasse 'achter' de taal macht uitoefent. Het wetenschappelijk discours is sinds de Renaissance de meest effectieve uiting van macht. In tegenstelling tot de gewone filosofie analyseert Foucault niet of het discours waarheid oplevert, maar hoe de verhoudingen tussen werkelijkheid, waarneming en taal historisch zo verschuiven, dat de wetenschapsleer van regels verandert (verandering van het episteme).
V��r in 1966 zijn eerste hoofdwerk, Les mots et les choses; une arch�ologie des sciences humaines (Ned. vert.: De woorden en de dingen, 31987), verscheen, toonde Foucault zich ook actief betrokken bij de Franse literatuurtheorie en -semiotiek (de kwalificatie structuralisme, aan zijn werk verbonden, vindt voor een deel hier zijn oorsprong). De ontsubjectivering in de interpretatie van literatuur laat zich rijmen met de felle kritiek op antropologie en humanisme in het echte filosofische werk van Foucault. Zijn denken wijkt sterk af van de stromingen die de eerste twee decennia na de oorlog in Frankrijk domineerden: marxisme, fenomenologie/existentiefilosofie en positivisme. De invloed van enkele denkers en denktrants is opvallend, m.n. Nietzsche, L�vi-Strauss, mentaliteitsgeschiedenis en een discontinue opvatting van de voortgang van de wetenschappen, zoals bij zijn leermeester Canguilhem. Scherp verzette hij zich tegen de veronderstelde vanzelfsprekendheid van humanisme en menswetenschappen: de mens is niet meer dan een 'late wetenschappelijke uitvinding'. Later zou hij dit weer nuanceren.
Voor de mei-opstand in 1968 interpreteerde Foucault de geschiedenis van het denken vooral vanuit de 'zigzaggeschiedenis' van wetenschapsleer en kenkritiek. Maar de politieke gebeurtenissen van dat jaar brachten hem tot een verschuiving in zijn denken.
Liet de inaugurele rede in 1970 (L'ordre du discours; Ned. vert.: De orde van het spreken, 1988) al een verandering van toon horen, vanaf 1972 werkte Foucault aan een nieuwe theoretische invalshoek en een nieuw rayon in de idee�ngeschiedenis: macht resp. normalisering; het leidde tot zijn tweede hoofdwerk Surveiller et punir (1975; Ned. vert. 1989). Macht wordt hierin niet negatief opgevat als het ontbreken van vrijheid of de ongelijkheid van maatschappelijke posities met navenante verdeling van zeggingschap, maar positief: als een produceren van weten en gedragen, als een denkwijze die de machtigen net zozeer be�nvloedt als de onmachtigen, geconcretiseerd in een disciplinering. De draad opnemend van de Histoire de la folie analyseert Foucault in Surveiller et punir de ongedekte pretentie van de rechterlijke macht, die namens de samenleving bepaalt wat crimineel is en hoe afwijkend gedrag bestraft moet worden. Het moderne gevangeniswezen heeft de strafprocedure nog verergerd tot een penitentiaire techniek, ondanks de schijnbare verzachting van het harde systeem. Vanuit hetzelfde perspectief begon Foucault in 1976 een serie over de ontwikkeling van de westerse seksualiteit. In het openingsdeel van Histoire de la sexualit�, la volont� de savoir (1976; Ned. vert. 1984) wordt de verrassende stelling verdedigd, dat niet stilzwijgen en verdringing, maar juist een overdadig spreken en schrijven over seksualiteit, begeerte en verlangen van schuld hebben voorzien. Hoewel sociale en economische geschiedenis nauwelijks een rol spelen in Foucaults werk, zocht hij in de jaren zeventig meer naar de samenhang tussen politieke machten, de techniek van gedragsredressering en de gebods- en verbodsfunctie van het 'savoir'.
Maar intussen rezen bij de schrijver twijfels over het machtsbegrip zelf. Al in 1980 laat hij zich positiever uit over de menselijke subjectiviteit en de vrijheid. De perspectiefwijziging had ook gevolgen voor de overige vijf delen van de serie. Uiteindelijk (1984) verschenen deel twee en drie, diep teruggaand in de westerse geschiedenis. Datzelfde jaar overleed Foucault aan aids.
Hoewel Foucaults werk bij uitstek historische analyse te zien geeft, zij het vanuit een meta-filosofisch vertrekpunt, botst zijn benadering met de onderzoekstijl van de beroepshistorici, zoals die in Frankrijk vooral door de Annales-school (zie Annales) werd voorgestaan. Niet de economische conjunctuur of sociale structuur, maar het evenement, breuken en abrupte gebeurtenissen geven volgens Foucault geschiedenisinterpretatie een vorm van redelijkheid.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be