WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

Het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie

Na de dood van Karel de Grote in 814 volgde de enig overgebleven zoon (drie zoons waren toen al overleden), Lodewijk de Vrome ( 814-840), hem op. Hoewel hij de eenheid van het Frankische Rijk graag wilde handhaven, was hij een zwak vorst. Hij kreeg veel problemen met zijn zoons, die trouwens ook onderling ruzie maakten. Lodewijk de Vrome is zelfs een tijdje als keizer afgezet geweest. Zijn dood deed de strijd tussen zijn drie zonen hoog oplaaien. Tenslotten kwamen deze in 843 te Verdun bijeen om het rijk onderling te verdelen. Lodewijk de Duitser ontving Oost-Frankenland, dat ongeveer met de huidige Westduitse Bondsrepubliek overeen komt, Karel de kale ontving West-Frankenland, dat het grootste deel van Frankrijk omvatte en Lotharius kreeg het middenstuk. Dat laatste deel liep van Friesland in het noorden tot diep in ItaliŽ in het zuiden. Het viel na de dood van Lotharius in 855 uiteen in Lotharingen, BourgondiŽ en ItaliŽ.
Lodewijk de Duitser had eveneens voortdurend onenigheid met zijn eigen zonen. De rijksvorsten, die onder Karel de Grote een hoog rijksambt hadden bekleed - zoals de bisschoppen, de rijksabten, de hertogen en de graven - verwierven zich in Oost-Frankenland een bijna onafhankelijke macht. Na de dood van Lodewijk de Duitser verdeelden zijn drie zonen het Duitse Rijk onder elkaar. Door een toeval erfde ťťn van hen, Karel de Dikke, nog eenmaal het hele rijk van Karel de Grote. Hij was geestelijk echter niet in staat die grote rijk naar behoren te besturen en hij werd van zijn waardigheid vervallen verklaard. In 888 stierf hij in behoeftige omstandigheden. Het Karolingische geslacht stierf in 911 in Duitsland uit. Het land kreeg ernstig te lijden van de invallen van vreemde volkeren, zoals de Noormannen, de Slaven, die van over de Elbe kwamen, en de Magyaren. De Magyaren waren een Mongools steppevolk, dat de Donau-vlakte veroverd had. Van daaruit ondernamen de Magyaren, de latere Hongaren, hun plundertochten in Duitsland en ItaliŽ.
Tegen de invallen van al die vreemde volkeren werd door de Duitse koning weinig of niets gedaan. De rijksvorsten namen voor de 'stammen' van de Franken, Saksen, Bajuwaren, Zwaben en Lotharingers als aanvoerders of hertogen de verdediging op zich. Eťn van die zogeheten stamhertogen werd dan door de anderen als koning erkend. Vaak ook werd hij door zijn collega's bestreden. Omdat de koning dus gekozen werd, kan het oude Duitsland een kiesrijk genoemd worden. Dit betekende dat het koningschap er nooit zo erg machtig kon worden. Maar omdat in vele gevallen de koningen lange tijd uit eenzelfde geslacht gekozen werden, probeerden die natuurlijk wel een behoorlijke koninklijke macht op te bouwen. Het liefst hadden ze het oude Romeinse Rijk hersteld, iets wat Karel de Grote toch ook voor een deel gelukt was. Het bezit van ItaliŽ was daarvoor een onmisbare voorwaarde. Daarom hebben de Duitse koningen er niet alleen naar gestreefd zich door de paus tot keizer te laten kronen, maar ze deden ook ijverig hun best om ItaliŽ in hun macht te krijgen.
Heel optimistisch spraken ze dan ook altijd van het 'Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie' (Rooms is hier Romeins).
Sommige Duitse keizers vonden het bezit van ItaliŽ zo belangrijk, dat ze de macht die ze in Duitsland bezaten, alleen gebruikten om hun positie in ItaliŽ te versterken. Een dergelijke figuur was Frederik II uit het geslacht van de Hohenstaufen, die koning was van 1211 tot 1250 en keizer van 1221 tot 1250. Om zijn handen vrij te hebben voor ItaliŽ, liet hij zijn zoon Hendrik in 1220 tot Romeins-Duits koning uitroepen, zodat deze in het vervolg Duitsland zou kunnen besturen. De paus bekeek de ItaliŽ-politiek van Frederik II zeer argwanend, want hij vreesde dat zijn Kerkelijke Staat geheel zou worden ingesloten en afhankelijk gemaakt zou worden. Daarom steunde hij de steden van Lombardije die zich tegen Frederik II verzetten en meer dan eens deed hij de keizer in de ban.
(foto : het Castel del Monte van Frederik II)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer