WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens -
geschiedenis

De Verenigde Naties

De verschillende organen van de Verenigde Naties bestaan in het algemeen uit vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten. Bepaalde leden genieten voorrechten.
Het belangrijkste orgaan van de Verenigde Naties is de Algemene Vergadering, in welk lichaam alle leden zijn vertegenwoordigd. Ieder land heeft één stem, ongeacht de afmetingen van het land of het aantal inwoners. De Algemene Vergadering kan aanbevelingen doen aangaande onderwerpen van internationale samenwerking, studies laten verrichten en toezicht uitoefenen op de werkzaamheden van de andere organen.
De Algemene Vergadering komt jaarlijks bijeen, tenzij bijzondere omstandigheden een speciale zitting wettigen. Een besluit van dit orgaan wordt in de regel genomen bij enkelvoudige meerderheid van stemmen, wat wil zeggen de helft van het aantal uitgebrachte stemmen, plus één. In speciale zittingen is een stemmenmeerderheid van tweederde noodzakelijk. Een ander orgaan van de Verenigde Naties is de Veiligheidsraad. Hierin hebben de volgende landen zitting : de Verenigde Staten, de Sowjetunie, Frankrijk, Groot-Brittannië en China, met daarnaast tien door de Algemene Vergadering gekozen leden. Deze verkiezing is geldig voor twee jaar.
De Veiligheidsraad heeft de primaire verantwoordelijkheid voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid. De leden van de Verenigde Naties zijn verplicht de besluiten op te volgen. De permanente leden van de Veiligheidsraad hebben het recht van veto, waarvan met name de Sowjetunie reeds veelvuldig gebruik heeft gemaakt. Dit heeft vaak tot gevolg gehad dat Oost en West scherp tegenover elkaar kwamen te staan. De samenwerking tussen Oost en West was en is dan ook vaak ver te zoeken.
Eén van de punten die de onderlinge verstandhouding weinig goed hebben gedaan, is de kwestie Berlijn geweest. Deze stad was verdeeld in vier bezettingszones, die elk als het ware werden beheerd door één van de geallieerde overwinnaars. De gemeenteraadsverkiezingen van 1946 gaven een nederlaag voor de communisten te zien. De Sowjetunie kon dit niet verkroppen en stelde in haar zone een communistisch bestuur aan. In 1948 sloten de Russen de toegangswegen naar Berlijn, dat geheel in door de Russen bezet gebied is gelegen, af voor alle verkeer. De stad dreigde door deze blokkade in ernstige moeilijkheden te komen. De Geallieerden gingen toen echter de voorraden door de lucht aanvoeren. Het luchtverkeer was gedurende die tijd zo intensief (iedere vijf minuten landde er een vrachtvliegtuig) dat men van een luchtbrug begon te spreken. Zo werd de Russische blokkade een mislukking. Op 12 mei 1949 werd ze opgeheven. De vijandige houding van de Sowjetunie bracht de Geallieerden ertoe, het door hen bezette deel van Duitsland tot een onafhankelijke, democratische staat te maken. Zo kwam in september 1949 de Duitse Bondsrepubliek (West-Duitsland) tot stand. De Russen beschouwden dit als een uitdaging. Daarom vormden zij hun deel van Duitsland om tot de Duitse Democratische Republiek (Oost-Duitsland). Uiteraard was de enige politieke partij in deze Democratische Republiek de communistische partij. De machtigste man werd Walter Ulbricht (zie foto) - 1893/1973. In 1949 werd deze trouwe aanhanger van Stalin benoemd tot vice-premier, in 1950 tot eerste partijsecretaris.
In 1953 overleed Stalin. Uit de machtsstrijd die toen uitbrak kwam Chroestjew als de overwinnaar te voorschijn. In 1956 begon de destalinisatie, dat wil zeggen het verwerpen en ongedaan maken van de politiek van Stalin. Dit bracht de Hongaren tot opstand. De Russen wensten echter geen gat te laten vallen in hun verdedigingsgordel tegen het westen. Met harde hand werd de opstand neergeslagen. Een poging tot vrijmaking van Tsjechoslowakije , bekend als de Praagse Lente, werd in de zomer van 1968 door troepen van de Oostbloklanden in de kiem gesmoord. Met de bloedige onderdrukking van de Hongaarse opstand voor ogen, boden de Tsjechen slechts matig verzet. Toch durfden landen als Joegoslavië en Roemenië zich langzamerhand wat vrijer tegenover de Sowjetunie op te stellen. In Hongarije schakelde men zelfs over op een wat vrijere economie.
Berlijn bleef intussen een moeilijke kwestie. De tegenstelling tussen het welvarende West-Berlijn en het daarmee vergeleken arme Oost-Berlijn leidde niet alleen in juni 1953 tot een betoging tegen het communistische bewind, maar ook tot een ware uittocht naar het westen. Daarom werd in 1961 de beruchte Berlijnse Muur gebouwd, die het Oost-Duitsers onmogelijk moest maken naar het westen te vluchten. De Muur, de zichtbare scheidingslijn tussen twee geheel verschillende werelddelen, werd dag en nacht uiterst streng bewaakt. Het is vrijwel onmogelijk, levend van de ene wereld naar de andere te komen. De laatste jaren begint de situatie in Berlijn wat minder gespannen te worden, als gevolg van wederzijdse toenaderingspogingen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer