WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Willem Drees

Drees, Willem (Amsterdam 5 juli 1886 - 's-Gravenhage 14 mei 1988), Nederlands staatsman, was van 1907 tot 1919 stenograaf bij de Staten-Generaal. Daarnaast was hij sinds 1904 een actief lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Hij had voor deze partij zitting in de Haagse gemeenteraad (van 1919 tot 1933 was hij ook wethouder), de Provinciale Staten van Zuid-Holland (sinds 1919) en de Tweede Kamer (sinds 1933). Hij wist in deze colleges het volle vertrouwen van politieke tegenstanders te winnen.
Tijdens de bezetting, waarvan hij één jaar als gijzelaar te Buchenwald doorbracht, was hij illegaal werkzaam. Hij had o.a. zitting in het college van Vertrouwensmannen. Na de bevrijding stelde Drees zich mede aan het hoofd van de politieke vernieuwingsbeweging, waaruit de Partij van de Arbeid voortkwam.
Samen met Willem Schermerhorn formeerde hij in juni 1945 het kabinet van herstel en vernieuwing. Hierin werd hij minister van Sociale Zaken, een functie die hij behield in het in 1946 opgetreden eerste kabinet-Beel, een coalitie van KVP en PvdA. In 1947 bracht hij de Noodwet Ouderdomsvoorziening, voorloper van de AOW, tot stand, wat hem een ongekende populariteit bezorgde ( 'trekken van Drees', 'vadertje Drees').
Toen de katholiek Van Schaik in 1948 een kabinet op brede basis vormde, trad Drees als minister-president en minister van Algemene Zaken op. In hetzelfde jaar verleende de Economische Hogeschool te Rotterdam hem het eredoctoraat in de economische wetenschappen. In aug.-nov. 1949 was Drees voorzitter van de Ronde-Tafelconferentie te 's-Gravenhage. Deze regelde, na twee politionele acties in de voorgaande jaren, die Drees en zijn partij in grote gewetensnood hadden gebracht, de soevereiniteitsoverdracht van Indië.
Na een kabinetscrisis trad Drees in maart 1951 opnieuw aan het hoofd van een kabinet, evenals in sept. 1952 na de Tweede-Kamerverkiezingen van dat jaar. Na een voor de PvdA zeer gunstige verkiezingsuitslag formeerde hij in 1956 een kabinet, dat echter 11 dec. 1958 over een belastingkwestie kwam te vallen.
Drees heeft, samen met de leider van de KVP, Carl Paul Maria Romme, de rooms-rode samenwerking, ingebed in een brede basis, zo lang mogelijk verdedigd als noodzakelijk voor de wederopbouw van het land en voor de uitbouw van het sociale zekerheidsstelsel. Op beide terreinen zijn tijdens Drees' langdurig premierschap belangrijke grondslagen gelegd, waarop in de jaren tachtig de welvaartstaat kon worden gegrondvest.
Na de breuk in 1958 werd Drees minister van Staat en trok hij zich uit het politieke leven terug, al verleende hij bij latere kabinetsformaties nog herhaaldelijk bemiddeling. In 1971 trad hij uit de PvdA; hij kon zich niet verenigen met de radicalisering die de partij onder invloed van Nieuw Links doormaakte.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer