WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

De Franse Revolutie

Omstreeks 1778 verslechterde de economische toestand van Frankrijk snel. De misstanden van het 'Oude Stelsel' waren toen wel erg zwaar gevoeld. De belastingen op de grond, op wijn en op zout werden op een willekeurige wijze geÔnd. De adel, die geen winsten had uit handel of nijverheid zoals de gegoede burgerij, ging weer de nadruk leggen op de oude heerlijke rechten. De boeren moesten jachtrecht, maalrecht, wijnpersrecht en tiendrecht eerbiedingen en betalen. Daartegenover werden rechten van de boeren, bijvoorbeeld het recht van stoppelweide (het laten weiden van vee op het land waarvan de oogst was binnengehaald) of het recht van vrije houtkap, zoveel mogelijk ingeperkt en afgenomen. De adel wilde namelijk zijn landerijen het liefst volgens de moderne opvattingen en methoden gaan beheren.
De ontevredenheid en de woede van de boeren hierover waren groot. Maar er waren nog meer mensen ontevreden. Vele gegoede burgers hadden de filosofische opvattingen van de Verlichting bestudeerd. Zij waren geestdriftig over de ideeŽn van de volkssoevereiniteit en de mensenrechten. De Amerikaanse Vrijheidsoorlog sprak hen enorm aan. In hun eigen land echter regeerde een absoluut koning, en de hele Derde Stand telde slechts mee als belastingsbetaler. De opbrengst van de belastingen bleek echter totaal onvoldoende te zijn om de grote staatsuitgaven te dekken. Er werden steeds meer staatsleningen uitgeschreven, tegen steeds hogere rente. Het vertrouwen in de regering werd echter zo gering, dat tenslotte vrijwel niemand de staat nog geld wilde lenen. Ten einde raad besloot de koning de vertegenwoordigers van de drie standen, de Staten-Generaal, bijeen te roepen.
Dat was iets heel bijzonders, want de Staten-Generaal waren in geen 175 jaar meer bijeen geweest. Adel en geestelijkheid mochten ieder driehonderd vertegenwoordigers afvaardigen en de burgerij werd toegestaan zeshonderd leden naar de vergadering af te vaardigen.
Op 5 mei 1789 opende Lodewijk de Zestiende op plechtige wijze de vergadering van de Staten-Generaal te Versailles. Daarna deed zich de grote vraag voor hoe er gestemd zou moeten worden. Wanneer er per stand gestemd zou worden, zou de Derde Stand het altijd verliezen tegenover de adel en de geestelijkheid. Als er hoofdelijk per afgevaardigde zou worden gestemd, zou de Derde Stand zeker zijn zin krijgen, omdat sommige leden van de andere standen de Derde Stand zouden steunen. Op 17 juni 1789 hakte de Derde Stand de knoop door en verklaarde zichzelf tot Nationale Vergadering, die in het vervolg het hele Franse volk zou vertegenwoordigen. Enkele dagen later zwoeren de afgevaardigden van de Derde Stand dat ze niet uiteen zouden gaan voordat Frankrijk een grondwet had.
De weifelende koning Lodewijk de Zestiende overwoog om met geweld de gang van zaken te keren. Er werden troepen bij Versailles samengetrokken, maar toen bemoeide het volk van Parijs zich ermee. Het bestormde op 14 juli 1789 de Bastille en nam deze gevangenis in. Er werd een burgerwacht opgericht om de orde te handhaven; Parijs kreeg een ander bestuur.
Het voorbeeld van Parijs vond elders al spoedig navolging. Voor de boze boeren was het de aanleiding om de kastelen van de edelen te bestormen en de gehate heerlijke rechten af te schaffen. De danig geschrokken adel vluchtte massaal naar het buitenland. In de nacht van 4 op 5 augustus 1789 werden alle heerlijke rechten officieel door de Nationale Vergadering afgeschaft. Op 26 augustus werd de 'Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger' uitgegeven. Artikel 1 hiervan begon met de woorden 'De mensen worden vrij en met gelijke rechten geboren en zij blijven dat'. Intussen werkte men aan het opstellen van een nieuwe grondwet.
Op 5 oktober 1789 kwam het volk van Parijs naar aanleiding van allerlei geruchten opnieuw in beweging. Luid om brood roepend trok een menigte, die vooral uit vrouwen bestond, naar Versailles. De Nationale Garde verleende verscherming aan de koning en zijn gezin. Zij allen moesten mee naar®Parijs, waar de koning en zijn gezin werden ondergebracht in het paleis der TuilerieŽn. De Nationale Vergadering volgde spoedig. Parijs had de leiding genomen van de revolutie. Er brak een rustige tijd aan waarin niemand nog honger hoefde te lijden. De Nationale Vergadering kwam in 1791 klaar met de grondwet. De macht van de koning was volgens de leer van de Trias Politica gesplitst. De wetgevende macht kwam aan een Wetgevende Vergadering en de uitvoerende macht aan de koning. De rechters werden door kiezers voor zes jaar gekozen. De Wetgevende Vergadering werd met beperkt kiesrecht gekozen, wat inhield dat de gegoede burgerij invloed kreeg op de regering. Lodewijk de Zestiende vatte in 1797 het plan op, Parijs te onvluchten. Bij Metz zou hij zich dan bij een leger voegen. De ontluchtingspoging mislukte echter.
(foto : de bestorming van de Bastille)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer